Wedstrijdreglement Sneldamkampioenschap

                                          U T R E C H T S E  P R O V I N C I A L E  D A M B O N D

 

Wedstrijdreglement Sneldamkampioenschap, senioren

 

Artikel 1: Definiëring

Het sneldamkampioenschap van de UPDB wordt jaarlijks georganiseerd in de maand april. Het wordt verspeeld op een zaterdag in een locatie in de provincie Utrecht.

 

artikel 1: Deelnamebevoegdheid

Deelnemers aan het persoonlijk kampioenschap van de UPDB dienen lid te zijn van een bij de UPDB aangesloten vereniging of zijn persoonlijk lid van de UPDB.

 

Artikel 2: Organisatie

De wedstrijdleider van de UPDB zorgt voor de organisatie van het kampioenschap, de zaalreservering, de arbitrage en de prijzen. Alle kosten komen ten laste van de UPDB. De deelnemers betalen inschrijfgeld.

Het bestuur van de UPDB kan een niet-bestuurslid vragen de organisatie op zich te nemen.

 

Artikel 3: Inschrijving van de deelnemers

De deelnemers worden verdeeld in drie categorieën: A (rating 1100 en hoger), B (rating 900  tot en met 1099) en C (rating tot 900). Peildatum rating is 1 juli van het voorgaande jaar.

De inschrijving vindt plaats tussen 1 januari en 1 april voorafgaand aan het kampioenschap.

 

Artikel 4: Wedstrijdsysteem en aantal ronden

Alle spelers spelen in één groep. Er wordt gespeeld met het Zwitsers systeem.

Het aantal ronden bedraagt 11. Afhankelijk van het aantal deelnemers kan de wedstrijdleider hiervan afwijken. Dit wordt bij aanvang van het toernooi duidelijk gemaakt.

 

Artikel 5: Aanvang, speeltempo

Het speeltempo bedraagt 5 minuten plus 5 seconden per zet. De wedstrijden beginnen om 10:00 uur. Spelers dienen om 9:45 uur aanwezig te zijn. Als een speler op dat tijdstip niet aanwezig is, kan de wedstrijdleiding beslissen de speler niet toe te laten.

Als een speler niet binnen 5 minuten na het begin van een ronde aan zijn bord heeft plaatsgenomen, dan heeft hij de partij verloren.

 

Artikel 7: Arbitrage

De wedstrijdleider zorgt dat een arbiter aanwezig is. Deze ziet toe op een ordelijk verloop van de wedstrijd, zorgt ervoor dat de klokken in werking gesteld worden bij elke ronde en voert de uitslagen in op Toernooimanager. Hij maakt de loting bekend voor elke volgende ronde.

 

Artikel 8: Loting

Voor de eerste ronde wordt een geleide loting toegepast voor de paring van de spelers. Na elke ronde vindt zo snel mogelijk de loting plaats voor de volgende ronde. De loting wordt uitgevoerd met het programma Toernooimanager.

 

Artikel 9: Kampioenen

De speler met de meeste wedstrijdpunten is sneldamkampioen van de UPDB.  Eindigen meer dan één speler met hetzelfde aantal punten op de eerste plaats, dan volgt een barrage. Bij twee deelnemers bedraagt de barrage twee partijen. Bij drie of meer deelnemers bestaat de barrage uit een halve competitie waarbij elke speler eenmaal tegen elke andere speler uitkomt.

Het speeltempo in de barrage is 3 minuten plus 3 seconden per zet.

Is er na de barrage nog geen beslissing gevallen, dan bepalen de weerstandspunten en daarna het SB uit de reguliere competitie de eindstand.

De speler van de B-categorie resp. C-categorie met de meeste wedstrijdpunten is B-sneldamkampioen, resp. C-kampioen van de UPDB. Ook hier volgt een barrage zoals bovenstaand als er meer dan één speler op de eerste plaats in de B- of C-categorie eindigt,

De volgorde van de overige spelers wordt bepaald door achtereenvolgens: het aantal wedstrijdpunten, het aantal weerstandspunten, het SB en het onderling resultaat. Is dat allemaal gelijk, dan eindigen de spelers ex-aequo op dezelfde plaats.

De eerst aankomende van elke categorie heeft het recht deel te nemen aan het Nederlands Kampioenschap Sneldammen dat plaatsvindt in hetzelfde jaar.

 

Artikel 10: Protesten

In geval van onregelmatigheden beslist de wedstrijdleider.

 

Artikel 11: Slotartikel

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, treedt het KNDB-reglement in werking.

 

April 2023

Bestuur UPDB